Zgromadzenie Partnerów

Tworzą je Fundatorzy oraz osoby prawne i fizyczne, które uchwałą Zarządu zostały wpisane na Listę Partnerów.

Podstawowe  kompetencje Zgromadzenia Partnerów: uchwalanie na wniosek Zarządu wieloletnich kierunków i programów działania, podejmowanie uchwał w sprawie: zmiany Statutu, skreślenia z Listy Partnerów; powoływania i odwoływania Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie  zmian w składzie tych organów; uchwalanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji LGD poprzez uchwalanie regulaminów pracy organów; akceptacja strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania na podstawie projektu opracowanego przez Zarząd; zapoznawanie się z informacjami Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań z działalności LGD.

Czytaj więcej w:  Statut LGD