Wdrażanie LSR

Podstawowym działaniem LGD Wstęga Kociewia jest wdrażane LSR. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju odbywa się dzięki finansowemu wsparciu ze środków Programu LEADER. Regulują to 2 umowy podpisane pomiędzy LGD Wstęga Kociewia a Samorządem Województwa Pomorskiego:

  • O warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju zawarta w dniu 15 maja 2009r z późniejszymi zmianami;
  • Przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 11 września 2009r z późniejszymi zmianami.

Realizując postanowienia pierwszej ww. umowy LGD w określonych w harmonogramie terminach przygotowuje i organizuje nabory wniosków. W związku z tym określa rodzaje działań objętych konkursem, ustala wysokość środków dla każdego z nich, podaje do publicznej informacje o naborze, a następnie zgodnie z procedurą określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. Wszystkie działania maja charakter jawny, a kolejne etapy są dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. LGD na bieżąco monitoruje stan realizacji wskaźników i stan realizacji budżetu dla poszczególnych działań.
Dla sprawnego wdrożenia LSR  fundacja prowadzi szereg działań o charakterze: informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, a także badawczym.

Informowanie o obszarze LSR  to szeroki wachlarz  działań prowadzonych za pomocą mediów tradycyjnych i elektronicznych. Bieżące informacje przekazywane są za pośrednictwem strony WWW. Regularnie co pół roku ukazuje się  Biuletyn  LGD, w którym zamieszczane są teksty przygotowane zarówno przez pracowników jak i partnerów LGD. Są tam oficjalne komunikaty, ale też przykłady dobrych praktyk jak i ciekawostki o ludziach.  Co jakiś czas ogłoszenia i artykuły sponsorowane ukazuję się w Gazecie Tczewskiej, Informatorze Pelplińskim  i Nowinach Gniewskich, a także w radio Głos, a ostatnio w TV Pelplin. Dla potencjalnych beneficjentów przygotowano także informatory-poradniki, a także ulotki.

Działania o charakterze promocyjnym to: coroczne Dni Leadera (spotkanie partnerów i beneficjentów Programu), bezpośrednie działania promocyjne  Leader w markecie (promocja skierowana do mieszkańców obszaru, czyli potencjalnych beneficjentów), a także udział w imprezach promocyjnych poza obszarem objętym LSR, których celem jest prezentacja walorów Kociewia oraz  dokonań LGD.
Działania szkoleniowe skierowane są do dwóch grup odbiorców. Pierwsza to członkowie organów LGD (głównie Rada Programowa, Zarząd i Zgromadzenie Partnerów), a celem jest podnoszenie ich kwalifikacji związanych przede wszystkim z  wyborem operacji do dofinansowania, a także poprawnym funkcjonowaniem organizacji.
Druga to beneficjenci Programu LEADER, którzy zdobywają wiedzę niezbędną do przygotowania wniosku konkursowego, ale także potrzebną do prawidłowego zrealizowania podpisanej umowy. Jedne i drugie prowadzone są głównie w formie warsztatowej, co pozwala także na wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów pomiędzy nim.