Sprawozdania LEADER

LGD wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju korzysta ze środków publicznych, a więc obowiązana jest do zapewnienia pełnej jawności swoich działań. Obowiązek ten wykonywany jest poprzez podawanie wszelkich informacji na a stronie internetowej. Ponadto z zapisów Umowy Ramowej wynika obowiązek prezentowania Zestawień rzeczowo – finansowych dla każdej z podpisanych umów.

Zestawienie rzeczowo finansowe na rok 2009
Zestawienie rzeczowo finansowe na rok 2010
Zestawienie rzeczowo finansowe na lata 2011-2015