PROW 2007-2013 i LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie naszego kraju. Ogólne i szczegółowe cele Programu zgodne są z celami określonymi przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z potrzebami i problemami polskiej wsi. Całkowita wartość PROW 2007-2013 wyniesie około 25 miliardów Euro z czego wkład środków unijnych to ponad 13 miliardów Euro.

Podstawę realizacji instrumentów wsparcia w ramach PROW stanowi koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, głównymi celami w nowym okresie programowania jest: wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Ponadto podejmowane działania mają zapewnić różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu tworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców.

Działania PROW 2007-2013 podejmowane będą w ramach czterech osi priorytetowych (oraz Pomocy Technicznej), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

  • Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
  • Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
  • Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
  • Oś 4: LEADER

LEADER

Podejście LEADER jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Leader ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Obejmuje 3 obszary aktywności:

  • Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
  • Wdrażanie projektów współpracy
  • Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja