Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przez społeczności wiejskie w trybie oddolnego partnerskiego działania. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Jej  zadaniem jest umożliwienie realizacji innowacyjnych  projektów łączących zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Wyznacza kierunki działania dla podmiotów biorących udział w konkursach – zgłaszane przez nie projekty muszą być zgodne z LSR.  Obejmuje obszar pięciu gmin powiatu tczewskiego i została oparta na diagnozie stanu tego obszaru oraz wynikach konsultacji przeprowadzonych w trakcie debat strategicznych z udziałem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, lokalnych decydentów, liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych oraz kulturalnych.

Strategia ma charakter otwarty - w okresie jej monitorowania i wdrażania poszczególne jej elementy mogą ulegać zmianom. Przy dokonywaniu zmian Strategii istotne jest zapewnienie udziału partnerów i możliwie szerokiego grona respondentów w formułowaniu oraz decydowaniu o kształcie dokumentu.

 

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Wstęga Kociewia (z dnia 11.03.2013)