LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Opracowanie koncepcji LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020"

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na:
"Opracowanie koncepcji LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020"

W zakres zadania wchodzi:

  1. Badanie potrzeb społecznych, w tym organizacja co najmniej 7 spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego,
  2. Określenie optymalnych kierunków rozwoju;
  3. Określenie optymalnych obszarów dla projektów współpracy
  4. Określenie założeń planu komunikacji
  5. Sporządzenie papierowej i elektronicznej wersji koncepcji

Zadanie zostanie wykonane zgodnie w wymaganiami. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, 1305/2013 oraz 508/2014 a także zapisy Umowy Partnerstwa i dokumentu pt. „Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce” opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z MRiRW, Wspólnych Wytycznych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, AGRI, EMPL, MARE i REGIO, na temat rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz Wytycznych dla podmiotów lokalnych dotyczących rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zredagowanych przez ww. Dyrekcje, a także PROW na lata 2014-20120.

Wykonawca będzie do uzgadniania z LGD Wstęga Kociewia harmonogramu i tematyki spotkań konsultacyjnych.
Szczegółowy zakres zadania zostanie doprecyzowany w umowie.

Orientacyjny termin realizacji zadania - marzec 2015

Oferty zawierające: cenę brutto, opis sposobu realizacji zadania oraz opis posiadanego doświadczenia należy składać pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze LGD do dnia 19.12.2014.